Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новини
ЗА НАС

Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

У стройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се регламентират от Правилник за устройството и дейността на РИОСВ, издаден от Министерството на околната среда и водите и обнародван в ДВ бр. 65 от 27 юли 2004 г.

При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.

При осъществяване на тези функциите РИОСВ участва с представител/и в комисиите за рекултивация на нарушени терени, общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане и приемане на устройствени планове, проекти и решения; в техническите съвети при регионалните управления на горите за приемане на решения относно лесоустройствени проекти, планове и програми; в междуправителствените комисии по екологични проблеми на прилежащата територия; в комисии за определяне състоянието на популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове, във връзка с опазването и устойчивото им ползване; в областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; в комисии за промяна предназначението на земеделските земи; в обществени обсъждания на проекти на планове за управление на национални и природни паркове, публично обсъждане на изпълнението на планове за управление; в комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове.

РИОСВ утвърждава или съгласува в съответствие с нормативните изисквания общинските програми за намаляване нивата на замърси-телите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ; програмите за управление на дейностите по отпадъците; разработва планове за действие при екологични инциденти; режими на ползване на биологични ресурси.

При осъществяване на информационните си функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

При осъществяване на тези функциите РИОСВ изпълнява следните задачи: организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда; редовно предоставя информация, свързана с дейността на инспекцията на средствата за масово осведомяване; поддържа регистри на подадените заявления за достъп до информация; поддържа и осигурява ефективното функциониране на информационните центрове за обществеността; създава и поддържа Интернет-страница на РИОСВ; издава информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ; организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда; включва обществеността в процеса на взимане на решения, свързани с опазване на околната среда.

Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

Контролът се провежда по отношение на: съответствието с нормативните изисквания на качествата на компонентите и факторите на околната среда и регистрираните в тях изменения; действия или бездействия на органи или лица, които могат да доведат или довеждат до замърсяване или увреждане на околната среда; изпълнението на условията в решенията по ОВОС, комплексните разрешителни, разрешения за дейности с отпадъци, разрешителните за заустване на отпадъчни води; изпълнението на мерките, посочени в становищата по екологични оценки на планове и програми; управлението на опасни химични вещества и препарати; разработват, участват в разработването, съгласуват и/или изпълняват стратегии и програми в областта на опазване на околната среда.

Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда се осъществяват чрез издаване на решения, регистрационни документи, удостоверения, преценки, разрешителни, писмени становища, съгласуване на планове и проекти:

1. по опазване и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане: чрез произнасяне с решение по ОВОС или с решение по преценка необходимостта от извършване на ОВОС; чрез издаване на комплексни разрешителни или участие в такива процедури; чрез издаване на становища по екологични оценки на планове и програми или участие в такива процедури; чрез координиране на планове и програми във връзка с ограничаване емисиите на определени производства и дейности.

2. по опазване на водите от замърсяване: чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води;

б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи отпадъчни води, подлежащи на задължителен емисионен контрол;

3. по опазване на почви, земните недра и подземните богатства: чрез участие на представител в комисиите за отчуждаване на терени за етапно развитие на миннодобивните дейности; чрез участие на представител в комисиите по промяна предназначението на земеделските земи и земите от горския фонд; чрез становища за съгласуване на цялостни и годишни технически проекти за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства; чрез становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства; чрез становища за съгласуване на проекти за ликвидация и консервация на миннодобивни обекти.

4. по спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците: чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци; чрез издаване на становища за внасяне на отпадъци, за които се изисква разрешение; чрез съгласуване и/или утвърждаване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания.

5. по опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и по устойчивото използване на биологичните ресурси: чрез изготвяне на становища за дейности в защитени територии и буферни зони; чрез изготвяне на становища по проекти за планове на защитените територии; чрез участие с представител в лесоустройствени и ловоустройствени съвещания за държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция; чрез участие с представител в процедури, свързани с растителни и животински видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване; чрез участие в процедурите по предложения за обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа, в това число защитени територии и буферни зони; чрез участие с представител в комисиите за опазване и/или определяне ползването на уязвими биологични ресурси; чрез регистрация на видовете по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие; чрез издаване на разрешителни за ползване на ресурси в поддържани резервати; чрез изготвяне на становища за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства и по предложения за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства; чрез извършване на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси;

6. по управление на опасни химични вещества и препарати: чрез изготвяне на становища за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти; чрез изготвяне на становища за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой;

7. по опазване качеството на атмосферния въздух: чрез участие с представител в комисиите за държавно приемане на обекти; чрез ежегодна актуализация списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол.

При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ:

1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;

2. при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им компетентност;

3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;

4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица;

5. участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;

6. налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.

Легитимирането на длъжностни лица от РИОСВ, при осъщес-твяване на правомощията им, се извършва със служебни карти, издадени от министъра на околната среда и водите.


Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri