Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниПолезни връзки


РАБОТНО ВРЕМЕ НА РИОСВ ШУМЕН 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

от 0900 до 1730 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ДИРЕКТОР

ПОНЕДЕЛНИК от 1000 до 1200 часа и от 1500 до 1700 часа

КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ С ЕКСПЕРТИ НА РИОСВ

          всеки ПОНЕДЕЛНИК от 0900 до 1200 часа и от 1230 до 1730 часа

          всеки ПЕТЪК от 1230 до 1730 часа

Раздел с полезни връзки свързани с РИОСВ

Държавни институции

Министерство на околната среда и водите - http://www3.moew.government.bg/

Изпълнителна агенция по околна среда и води - http://eea.government.bg/

Национален доверителен екофонд - http://www.ecofund-bg.org/

Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/

Национално управление по горите - http://www.nug.bg/

Министерски съвет - http://www.government.bg/

Административен регистър - http://ar2.government.bg/ras/

Поделения на Министерството на околната среда и водите

Регионална инспекция на околната среда и водите Благоевград - http://www.blriosv.hit.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Бургас - http://www.riosvbs.unacs.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Варна - http://www.riew-varna.org/

Регионална инспекция на околната среда и водите Велико Търново - http://www.riosvt.org/

Регионална инспекция на околната среда и водите Враца - http://www.vracakarst.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Монтана - http://www.riosvmon.net-surf.net/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пазарджик - http://www.riewpz.hit.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Плевен - http://www.riewpleven.hit%20.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пловдив - http://www.riosv-pd.hit.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Русе - http://www.riosv.ruse.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Стара Загора - http://www.riosvsz.dir.bg/

Регионална инспекция на околната среда и водите Хасково - http://www.riosv-hs.org/

Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив - http://www%20.bd-ibr.org/

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград - http://www.wabd.bg/

Басейнова дирекция Черноморски район – Варна - http://www.bsbd.org/

НП Централен Блакан - http://www.visitcentralbalkan.net/

НП Рила - http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml?context=news_content&news_id=1480

НП Пирин - http://www.pirin-np.com/

 

Български научни и образователни организации

Българска академия на науките - http://www.bas.bg/

Институт по ботаника - http://www.bio.bas.bg/botany

Централна лаборатория по обща екология - http://www.ecolab.bas.bg/

Институт по гората към БАН - http://www.bulnet.com/forestin

Национален институт по хидрология и метеорология - http://www.meteo.bg/

СУ “Св.Климент Охридски” - http://www.uni-sofia.bg/

Биологически факултет на СУ - http://www.uni-sofia.bg/faculties+bg/biology+bg/index+bg.html

Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg/

ПУ “Паисий Хилендарски” - http://www.pu.acad.bg/

ШУ “ЕП. Константин Преславски” - http://www.shu-bg.net/

Технически университет Варна - http://www.tu-varna.acad.bg/

Неправителствени организации (НПО)

Планинска спасителна служба - pss.bglink.net

Български туристически съюз - http://www.btsbg.org/

Блулинк - http://www.bluelink.net/

Паркове - http://www.bg-parks.net/

БГ Глобус - http://www.bgglobe.net/

Българско дружество за защита на птиците - http://www.bspb.org/

Федерация Зелени Балкани - http://www.greenbalkans.org/

Асоциация “Природа назаем” - http://www.bornat.org/

Международни организации

Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси IUCN - http://www.iucn.org/

Световен екологичен фонд GEF - http://www.gefweb.org/

Световен фонд за опазване на природата - http://www.wwf.org/

Програма за околна среда на ООН - http://www.unep.org

Глобална мрежа за обмен на информация за околната среда Инфотера на Програмата за околна среда на ООН - http://www.unep.org/infoterra

Регионален екологичен център за централна и източна Европа - http://www.rec.org/

Световни Национални паркове и други свързани сайтове

Националните паркове по света - http://http//www.world-national-parks.net/

Американска агенция за меж дународно развитие - http://http//www.usaid.gov/country/ee/bg

Глобус - globe.gov/globe_flash.html

Грийнпийс - http://http//www.world-tourism.org/

Световна туристическа организация - http://http//www.world-tourism.org/

Световен институт за ресурси - http://http//www.wri.org/

Международна организация за влажни територии - http://www.wetlands.org

М e ждународна организация Приятели на природата - http://http//www.nfi.at/

Глобален природен фонд - http://http//www.globalnature.org/

Международна организация флора и фауна - http://www.fauna-flora.org/

Международна организация за природозащита - http://www.conservation.org/

Международна организация за птиците - http://www.birdlife.org

Биомрежа - http://www.igc.org/

Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда, EIONET - http://http//www.eionet.eu.int/

Световно наследство, UNESCO - whc.unesco.org

Човек и биосфера, UNESCO - http://http//www.unesco.org/mab

Европейски център за опазване на природата - http://http//www.ecnc.nl/l

Природозащитно образование - http://http//www.eelink.net/eesoftwareprograms.html

Природни местообитания (Натура 2000) - http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28076.htm

Възможности за кариери в областта на природозащитата - http://http//www.ecojobs.com/

Национална асоциация за интерпретация - САЩ - http://http//www.interpnet.com/home.htm

Интерпретация на наследството, околната среда и извънградските райони - http://www.heritageinterpretation.co.uk/

Връзки към организации, занимаващи се с интерпретация -
http://www.heritage-interpretation.org.uk/links.html

Европейски център за екологичен и селски туризъм - http://www.eceat.org/Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri