Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниХарта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА
СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ШУМЕН
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

І.НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ:
1. Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Шумен извършва услуги на физически и юридически лица, за които Директорът на РИОСВ издава следните документи:

 1. Разрешение за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхранение, оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъци в срок до 60 дни от подаване на документите.
 2. Регистрационен документ за извършване на дейности, по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци в срок до 14 дни от подаване на документите.
 3. Удостоверение за лицензиране на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерството на икономиката в срок до 14 дни от подаване на документите.
 4. Становище за съгласуване на фирмена програма за управление на отпадъците в срок до 30 дни от подаване на документите.
 5. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в срок до 135 дни от подаване на документите.
 6. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в срок до 30 дни от подаване на документите.
 7. Становище по екологична оценка на планове и програми в срок до 30 дни от подаване на документите.
 8. Становище по преценка за необходимостта от екологична оценка на планове и програми в срок до 90 дни от внасяне на искането.
 9. Комплексно разрешително не по-късно от пет месеца за нови инсталации и съоръжения и не по-късно от осем месеца за действащи инсталации и съоръжения.
 10. Становище за съгласуване с МОСВ на годишни проекти за търсене, добив и първична преработка на подземни богатства в срок до 5 дни от внасяне на искането.
 11. Становище за съгласуване на проекти за рекултивация в срок до 5 дни от внасяне на искането.
 12. Становище за съгласуване с МОСВ на проекти за консервация и ликвидация на обекти за добив и преработка на подземни богатства в срок до 5 дни от внасяне на искането.
 13. Регистрация на билкозаготвителни пунктове и складови бази за билки в срок до 7 дни от подаване на документите.
 14. Разрешение за разпределяне на количества билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в срок до 7 дни от подаване на документите.
 15. Регистрационен документ за регулирано ползване на градинския и лозов охлюв в срок до 7 дни от подаване на документите.
 16. Регистрационен документ за фермено отглеждане на градинския и лозов охлюв в срок до 7 дни от подаване на документите.
 17. Регистрационен документ за растителни и животински видове на основание чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие в срок до 5 дни от подаване на документите.
 18. Становище за извеждане на сечи на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд.
 19. Становище за разрешение за внос и износ на вещества, които нарушават озоновия слой в срок до 5 дни от постъпване на документацията.
 20. Решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация в срок до 14 дни от подаване на документите.


Забележка: в посочените срокове не се включва времето, необходимо за провеждане на процедури, както и времето за отстраняване на нередовностите и/или за предоставяне на допълнителна информация, както и времето, необходимо за допълване на преписката.

ІІ. ВЪТРЕШНИ ПРИНЦИПИ И СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ
 
1. Изисквания за отношение към клиента

 1. Предоставяне еднакъв достъп и гарантиране на равнопоставено отношение към всички потребители на административни услуги в РИОСВ-гр.Шумен, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст и др.
 2. Вежливо посрещане и изслушване във фронт-офиса по въпросите на административното обслужване. Същият се намира на ул. «Съединение» № 71, ет. 3.
 3. Даване на отговор в законово установените срокове и съгласно нашите стандарти за обслужване като се използва всеки един канал за достъп до информация - телефон, факс, електронна поща, анкети, предложения, жалби.
 4. Да се обръщаме с внимание към исканията на клиента и да решаваме поставените от тях въпроси.
 5. Спазване на конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки потребител, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

2. Изисквания по отношение предоставяне информация на клиента

 1. Предоставяне на ясна, лесноразбираема, пълна и точна информация на потребителите по начин, удовлетворяващ техните искания.
 2. Осигуряване и предоставяне на необходимата за потребителите информация чрез различните канали за достъп - информационни табла, бюлетини, доклади, интернет-страница, пресконференции и др.
 3. Използване на процеси на обслужване, улесняващи осъществяването на услугите.

3. Изисквания за комуникация с клиента

 1. Любезно и търпеливо обслужване на клиента независимо от неговото социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
 2. Потребителите на услуги да получават точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги по начин, който да ги удовлетворява.
 3. Предоставяне на лесноразбираеми отговори на устни запитвания.
 4. Когато искането на потребителите не е от компетенцията на РИОСВ-гр. Шумен, клиентът да бъде насочен към съответната институция.
 5. Предприемане на всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение.
 6. Разглеждане на получените жалби, предложения и анкети и писмено уведомяване за взетите решения и предприетите действия по тях.

4. В отговор очакваме:

 1. Учтиво и любезно отношение към служителите от фронт-офиса.
 2. Пълна и точна информация в сроковете, които са поставени като по този начин се подпомага навременното извършване на административната услуга.
 3. Проява на ангажираност и участие в попълването на анкети за обратна връзка
 4. В случай на неудовлетвореност и некачествено обслужване, имате възможност да подадете оплакване и/или да дадете предложения  за усъвършенстване процеса на обслужване


 5. Спазване на срокове

 1. Ние се ангажираме да предоставяме необходимата Ви информация още при първия контакт с нашата администрация, независимо от използвания канал за достъп.
 2. Да отговаряме на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби отзивчиво и в законово определените за това срокове.
 3. Да уведомяваме потребителя на услуги, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и приблизителния краен срок, в който ще получи отговор.

6. Механизми за обратната връзка с клиента

 1. Ние се ангажираме да използваме механизми за обратна връзка с потребителя по отношение на административното обслужване: писмени и устни анкети за коментари и за предложения.
 2. Да анализираме получената информация, и да определим и опосвестим решения за бъдещи действия, произтекли от това.
 3. Да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите с конкретни предложения за подобряване на работата като уведомим за това потребителите, използвайки различни канали за достъп.
   

7.Подаване на жалби, сигнали, оплаквания и предложения
Потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-гр.Шумен имат възможност да подадат жалби, сигнали, оплаквания, предложения относно качеството на администра-тивното обслужване по следните начини:

 1. Във фронт-офиса на РИОСВ-гр.-Шумен на адрес: ул. «Съединение» № 71, ет. 3, и по пощата на същия адрес;
 2. Чрез обаждане на Зеления телефон: (054) 8749 13;
 3. Чрез пощенската кутия за мнения, предложения и сигнали, специално поставена във фоайето на сградата;
 4. Чрез интернет-страницата на РИОСВ-Шумен.

По всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ-гр.Шумен се произнася в законово регламентираните срокове съгласно Закона за административно обслужване на физически и юридически лица и Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите.
На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори.
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri