Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниСписък на услугите

Услуга №36. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл. 4 от Закона за защитените територии

На основание на: Закон за защитените територии - §. 7, във връзка със Закон за опазване на околната среда - чл. 11, ал. 1, т. 5

Срок за предоставяне: 14 дни 

Становището се издава след подаване на заявление.

Не се заплаща за услугата.Услуга №35. Съгласуване на строителството на нови обекти, разширяването, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в защитена територия, не попадащи в границите на защитените зони, за които не се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР

На основание на:  Закон за защитените територии - чл. 13, ал. 2.

Срок за предоставяне: 14 дни.    

Подава се заявление с искане за съгласуване на съответната дейност.

Не се заплаща за услугата.Услуга №34. Съгласуване на възстановителни и поддържащи дейности за обявени за защитени вековни и/или забележителни дървета

На основание на: Закон за биологичното разнообразие - чл. 113, ал. 2

Срок за предоставяне: 14 дни        

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Шумен в 14 дневен срок от съобщаването.

Становището се издава след подаване на заявление.

Не се заплаща за услугата.Услуга №33. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Процедура: Наредба №26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт - чл. 17.

Срок: 14 дни.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише. Услуга №32. Издаване на решение за отпускане на средства на кметът на общината, собственик на депото или кметът на община, ползвател на депото

Правно основание: чл. 25 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Процедура: подаване на заявление до директора на РИОСВ, в което се посочва размера на исканите средства и предназначението им, по реда на на чл. 25 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Срок: 10 дни.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише. 
При заявяване на услуга в РИОСВ - Шумен НЕ е необходимо да се представят документи, издадени от нашата администрация.

Административните услуги могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

Издаденият по заявената услуга документ се връчва чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на РИОСВ гр. Шумен.


Изтегли - Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги


Услуга №29 ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТГЛЕЖДАНИ ИЗВЪН ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ, СПАСИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ

/ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ /

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на териториятана страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция; разрешително, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ;
 3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

Изтегли - Образец на заявление за регистрация на диво животно по ЗЗЖ
Изтегли - Образец на Регистрационна карта по ЗЗЖ
Изтегли - Услуга № 29 Издаване на регистрационни карти по Закона за защита на животните


Услуга №28 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Процедура:  Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал съгласно Приложение 2, към чл.11, ал.1  на Наредба за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС №2/11.01.2016 г., обн.ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.), заедно със съпътстващата го документация, се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител до директора на РИОСВ Шумен, на чиято територия ще се извършва дейността, заедно с документ за платена такса - 200 лв. (на основание чл. 3, ал.2, от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ –изм. ДВ, бр.5/19.01.2016 г.).         

В 14-дневен срок от получаването на документите директора на регионалната инспекция по околната среда и водите уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти в тях.         

В едномесечен срок от получаване на съобщението, заявителя е длъжен да отстрани нередностите или да предостави допълнителна информация на компетентния орган.        

 Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.Услуга №31. Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

Правно основание: чл. 35 от Наредба №6/13.09.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - чл.35.

Процедура: Притежателят на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране, представя на директора на РИОСВ, на чиято територия се образуват отпадъците, документацията от основното охарактеризиране във:

1. един екземплярна хартиен и електронен носител в случите, когато за отпадъка не се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване;

2. два екземпляра на хартиен и електронен носител в случаите, когато за отпадъка се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване;

Срок: В 30 дневен срок от представяне на документацията от основното охарактеризиране или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация се издава становище.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише. 
 

ВАЖНО! Влязоха в сила нови изменения и допълнения по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

На 30.12.2016г. влезе в сила изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 30.12.2016г.

ИУМПС и ИУЕЕО

Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3)

- При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за дейности с ИУЕЕО, се въвежда изискване за банкова гаранция (чл.69, ал.2; чл.73, ал.3) в размер от 15 000 лв. за дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка. Банковата гаранция за ОЧЦМ намалява от 25 000 на 15 000 лв. независимо от броя на изброените потоци отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС или ОЧЦМ).

ОЧЦМ

Плащане в брой (чл.38, ал.4 и ал.5)

- Изискването за безкасово плащане по сделки с ОЧЦМ не се прилага за разплащания към физически лица /ф.л./, когато общата стойност на сключените от съответното ф.л. сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на календарната година.

Предаване на ОЧЦМ (чл.39, ал.3)

Дадена е възможност ОЧЦМ с битов характер от физически лица да се предават на:                   

• общински площадки или чрез кампании, организирани от кметовете на общини или

• лица с разрешителен документ за дейности с ОЧЦМ

• или на лица с регистрационен документ за събиране и транспортиране, при условие, че имат договор с лица, притежаващи разрешение/комплексно разрешително за дейности с ОЧЦМ.

ПЛОЩАДКИ ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ

Териториално разположение (чл.38)

 - Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение“ с новото изменение на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове     отпадъци от            опаковки.

- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38,ал.1.

Отпада задължението на лицата, кандидастсващи за получаване на разрешение и регистрационен документ за дейности с отпадъци по реда на глава пета, раздел I и раздел II от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. РИОСВ- Шумен ще изиска по служебен път от НАП, удостоверения за липса на задължение.

Препратка към Закон за управление на отпадъците Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 07.02.2017 г.

 


Изтегли - ЗАКОН за управление на отпадъците Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г.


Услуга №30. Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Изтегли - Нов публичен регистър на инсталациите, извършващи дейности, свързани с употребата на органичен разтворител и/или смеси
Изтегли - Заявление по Образец №1, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
Изтегли - Заявление по Образец №2, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ


Декларации по чл.71, ал.2 от ЗООС, за липса на задължения

Изтегли - Образец № 1 - за юридически лица и ЕТ
Изтегли - Образец № 2 - за физически лица


Услуга №1.

Услуга №1.1. Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци.

Услуга №1.2. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Услуга №1.3. Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Основание: чл. 35, ал. 3 и чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци - такса 100 лв. за площадка, съгласно чл. 13, ал 1, т.1, от ПМС № 136/13.05.2011 г.; технически срок за изпълнение 14 дни.

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци - такса 50 лв. съгласно чл. 13, ал. 2 от ПМС № 136/13.05.2011 г.; технически срок за изпълнение 14 дни.


Изтегли - Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Изтегли - Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл.79., ал.1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл.35, ал.3 от ЗУО
Изтегли - Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл.80, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци


Услуга №2.

Услуга №2.1. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци.

Услуга №2.2. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци.

Услуга №2.3. Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци.

Основание: чл. 35, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци - такса 180 лв. съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ПМС № 136/13.05.2014 г.; технически срок за изпълнение 14 дни.

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци - такса 50 лв. съгласно чл. 13, ал. 2 от ПМС № 136/13.05.2014 г.; за втора площадка - 100 лв. съгласно чл. 13, ал. 3 от ПМС № 136/13.05.2014 г.; технически срок за изпълнение 14 дни.


Изтегли - Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл.78, ал.3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл.35, ал.5 от ЗУО
Изтегли - Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл.79., ал.1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл.35, ал.5 от ЗУО
Изтегли - Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл.80, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци


Услуга №3.

Услуга №3.1. Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Услуга №3.2. Изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Услуга №3.3. Прекратяване на действиетона разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци - такса 200 лв. за всяка площадка, съгл. чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №136/13.05.2014 г.


Изтегли - Заявление по чл.68, ал.1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО
Изтегли - Заявление по чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО
Изтегли - Заявление по чл.73, ал.2 и ал.3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО


Услуга №4.

Услуга №4.1. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци.

Услуга №4.2. Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък.

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

                  Писмо до Директора на РИОСВ-Шумен с приложени работни листа по образец /приложение № 5 към чл.7, ал.1 от Наредба № 2/2014 г./. Към тях се представя и описание  на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали /чл.7, ал.1, т.2 от Наредба № 2/, както и Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006

Образци и формуляри

-      Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл.7, ал.1 от Наредба № 2/2014 г. 

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише

Технически срок за издаване 30 работни дни.


Изтегли - Образец на работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване по приложение 6
Изтегли - Образец на работен лист за класификация на отпадъци по приложение 5
Изтегли - уведомление по приложение 7


Услуга №5. Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали

     Предмет на услугата: Притежателят на отпадъците е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му.

     Правно основание: чл.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл.4 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците

     Процедура: За класификация на отпадъците, притежателят на отпадъците е длъжен да представи в РИОСВ на чиято територия се образува отпадъкът, документите по чл.7 (1) от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. При установяване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството директорът на РИОСВ с мотивирано становище връща работния лист на притежателя за определяне на нов код на отпадъка.

     Срок: В срок до 30 дни от датата на представяне на документитеПритежателят на отпадъка представя новия работен лист по реда на чл.7, ал.1 в срок до 14 дни от датата на получаване на становището. 

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.

За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.


Изтегли - НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Изтегли - Протокол за заявяване на устна административна услуга


Услуга №6. Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци

 

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

 1. Молба за заверка на книгата с посочени адрес и телефон на лице за контакти;
 2. Отчетна книга по образец, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г.  
Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Услуга №7. Издаване на регистрационни карти по Закона за биологичното разнообразие
/ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ / 

 1. Заявление по образец.
 2. Документи, указващи законния произход на екземпляра, а именно:
  • оригинален документ за регистрация, издаден от съответната РИОСВ;

  • документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава; 

  • оригинален валиден сертификат за екземпляра, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;

  • копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;

  • фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к" от ЗБР;

  • оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му.


 3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.

За заявяване на комплексна административна услуга изтегли заявление.

За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.


Изтегли - Изтегли - УСЛУГА № 7 - ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91, ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ВИДОВЕ ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 И Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Изтегли - Образец_1 на заявление за регистрация на един екземпляр по чл.92 от Закона за биологичното разнообразие
Изтегли - Образец_2 на заявление за регистрация на група екземпляр по чл.92 от Закона за биологичното разнообразие


Услуга №8. Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

РЕГИСТРАЦИЯ НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА БИЛКИ
/ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ /

 1. Уведомление по образец (предоставя се от РИОСВ);
 2. Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, за заверка и подпечатване от РИОСВ (по образец);
 3. Копие на документ за собственост или договор за ползване на мястото, обявено за пункт или складова база.
 4. Документ за платена такса – 10 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в МОСВ.
Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.
Изтегли - Уведомление по образец


Услуга №9. Издаване на заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опалзване и ползване

Необходими документи и задължителни условия за подаване на заявление за кандидатстване  за разпределяне на количества билки, получени от естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване: 

1.       Какви билки от лечебни растения под специален режим са ползвани през годината и в какви количества

2.       Заявлението (примерен образец) трябва да бъде подадено до 31 декември на преходната година, за която се кандидатства

3.       До разпределение не се допускат заготвители, които:

   -   не са предоставили описаните по-горе данни и документи;

   -   при подаване на заявлението нямат функциониращ билкозаготвителен пункт или последният се намира извън територията на РИОСВ-Шумен;

   -   са допуснали нарушения на специалния режим на опазване и ползване на лечебни растения през преходната година.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.

За заявяване на комплексна административна услуга изтегли заявление.

За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.


Изтегли - Примерен образец на Заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки
Изтегли - Заявление за заявяване на комплексна административна услуга
Изтегли - Протокол за заявяване на устна административна услуга


Услуга №10. ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/ 

 1. Уведомление за план/програма/проект съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - на един хартиен и два електронни носителя;
 2. Уведомление за инвестиционно намерение съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - на един хартиен и и два електронни носителя;
 3. Уведомление за инвестиционното  предложение съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  - на един хартиен и два електронни носителя;

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.

Изтегли - Уведомление за план/програма/проект съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Изтегли - ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ.31, АЛ.6 ОТ ЗБР


Услуга №11. ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС
/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/ 

 1. Писмено искане от инвеститора; 
 2. Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда - на един хартиен и един електронен носител;
 3. Документи доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и електронен носител на съответната/съответните общини, район/и или кметство/кметства съгласно изискаванията на чл.6, ал.9 от наредбата;
 4. Информация относно обществен интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл.6, ал.9 от наредбата в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информация по приложение №2 към чл.6.
 5. Документ за платена такса от 500 лв. по чл. 1, ал. 5, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.Забележки:
         1.  Документите се подават във фронт офис - едно гише.
         2. Разходите по ОВОС са за сметка на възложителя на предложението


Изтегли - Искане преценка ОВОС


Услуга №12. Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС - на хартиен и електронен носител;
 3. Нетехническо резюме на доклада на хартиен и електронен носител;

 4. Задание за ОВОС на хартиен и електронен носител;

 5. Разделителен протокол (Списък на експертите и ръководителите на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи;

 6. Писмена декларация  на експертите, подписана лично,че;

  • отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС за завършено висше образование, степен „магистър“;
  • не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;
  • познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи.
 7. Документ за платена такса

      - чл. 1 ал. 2 т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 1500 лв
      - чл. 1 ал. 2 т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 700 лв.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Искане за издаване на решение по ОВОС


Услуга №13. Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на Решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, издаване на решение за ОВОС, издаване на решение за преценка на необходимостта от ЕО, издаване на становище по ЕО и/или издаване на Комплексно разрешително

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

           1. Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС- на един хартиен и един електронен носител;

 

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

3. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

4. Други документи по преценка на уведомителя:

4.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

4.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.


Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.

 

 

 

 Изтегли - Уведомление за инвестиционно предложение


Услуга №14. ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Уведомление за план/програма/проект съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - на хартиен и електронен носител;
 3. Уведомление за изготвяне на  план/програма.
 4. Информация по чл. 8а, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител;
 5. Задание за изработване на планове и програми  в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и /или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.
 6. Документ за платена такса - чл.1, ал.5, т.4 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 400 лв.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише. 


Изтегли - Писмено искане от възложителя на плана
Изтегли - Уведомление за план/програма/проект


Услуга №15. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

 

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/ 

 1. Писмено искане от възложителя на плана 
 2. Доклад за ЕО /екологична част на плана или програмата/  на хартиен и електронен носител, който включва :

               2.1.списък на експертите и ръководителя изготвили доклада за ЕО,в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

              2.2 декларации по чл. 83, ал.4 от ЗООС;

       3.Нетехническо резюме –  на хартиен и електронен носител.

      4.Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица.

      5.Документ за платена такса от 600 лв. по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Писмено искане от възложителя на плана


Услуга №16. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания

Услугата е на основание чл.12, ал.3 от наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

За услугата се подава заявление.Услуга №17. Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии

Услугата е на основание на чл. 7 от Наредба №6 от 26.03.1999 г.

 

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

 

За съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати /автоматични/ измервания на атмосферни емисии собственика или ползвателя на обекта  подава  искане до Директора на РИОСВ по примерен образец . 

Към искането се прилагат следните приложения :

1.   Информация, съдържаща данни за :  местоположение на обекта; вида на източниците на емисии - подобект, инсталация или съоръжение; вида на замърсителите, които ще се измерват; наименование на методите за измерване и наименование на средствата за измерване.

2.   Декларация /свободен текст/ от собственика или ползвателя на обекта за наличие върху всяко средство за измерване, използвано  за провеждане на  измерванията,  на : знак за одобрен тип /ако подлежи на одобряване/; знак за първоначална проверка и знак за последваща проверка и / или :

   - копие от удостоверение за одобрен тип /ако подлежи на одобряване/ , издадено от БИМ ;

   - копие от свидетелство за първоначална проверка, издадено БИМ или от лица оправомещен от ДА за МТН  ;

  - копие от Заповед на председателя на ДА за МТН, определяща периодичността за извършване на последваща проверка 

Такси: не се дължат 

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.

За заявяване на комплексна административна услуга изтегли заявление.
За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.

Изтегли - Примерен образец на искане за съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии.
Изтегли - Заявление за заявяване на комплексна административна услуга
Изтегли - Протокол за заявяване на устна административна услуга


Услуга №18. Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии

Услугата е на основание на Наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници - чл.11, ал.2.

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл.11, ал.2 от Наредба №6 от 26.03.1999г.за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници


Услуга №19. Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

 

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.

За заявяване на комплексна административна услуга изтегли заявление.
За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.

Изтегли - Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
Изтегли - Заявление за заявяване на комплексна административна услуга
Изтегли - Протокол за заявяване на устна административна услуга


Услуга №20. Оценяване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания

 

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.

 

За заявяване на комплексна административна услуга изтегли заявление.

За заявяване на устна административна услуга изтегли протокол.

 


Изтегли - Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл.50, ал.1 и представените резултати от измерванията съгласно чл.50, ал.2 от Нредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
Изтегли - Заявление за заявяване на комплексна административна услуга
Изтегли - Протокол за заявяване на устна административна услуга


Услуга №21. Издаване на решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

Услугата е на основание на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.6, ал.3.

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Издаване на решение по чл.6, ал.3 от Наредба №7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации


Услуга №22. Издаване на решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

Услутата е на основание на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.6, ал.4.

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Издаване на решение по чл.6, ал.4 от Наредба №7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации


Услуга №23. Издаване на решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

Услугата е на основание на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.7, ал.1.

 

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Издаване на решение по чл.7, ал.1 от Наредба №7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации


Услуга №24. Издаване на решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

Услугата е на основание на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.20, ал.7.  

 

/НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

 

        1. План за управление на разтворителите

        2. Протоколи от извършени измервания по реда и методите, регламентирани в Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ,бр.31/1999г.) за инсталации, които доказват съответствие с нормите за допустими емисии (НДЕ);

        3. Сертификат за акредитация на лабораторията , извършила измерването.

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Примерен образец на искане за издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
Изтегли - Примерен образец на План за управление на разтворители


Услуга №25. Оценяване на Доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Услугата е на основание на чл.40, ал.2 от Наредба №6 от 26.03.1999 г. - в срок до 15 работни дни.

  /НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ/

1.   Придружително писмо до Директора на РИОСВ - Шумен, подпис на законния представител и мокър печат на фирмата

2.   Доклад за проведени СПИ /представя едновременно на хартиен и на магнитен носител/

3. Протоколи за резултатите от извършените измервания 

Такси: не се дължат

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.

 


Изтегли - Примерен образец за доклад


Услуга №26. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ )

                    / НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ /

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление.

Заявлението трябва да съдържа:
- Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- Описание на исканата информация;
- Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
- Адреса за кореспонденция със заявителя. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация . Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат във фронт-офиса едно гише на РИОСВ-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. "Съединени" №72,
приемно време: 09-7,30 часа. След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели/направления в зависимост от характера на исканата информация.

Заявление от заинтересования, в което се описва каква информация е необходма, по кой компонент, за кой район, обект, за какъв период и др.особености. 

Забележка: Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - Заявление от заинтересования


Услуга №27. Издаване на разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите за съдържание на летливи органични съединения

 

Услугата е на основание на чл.8, ал.3 от наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. 

Процедура: За издаването на Разрешение за употреба  на продукти по чл. 8  физическите или юридическите лица, регистрирани по Търговския закон, подават до  директора на регионалната инспекция по околната среда и водите  заявление на хартиен и магнитен носител по образец съгласно Приложение № 7.

Към заявлението се прилагат: 

1.  Документи, удостоверяващи статута на обекта по Закона за паметниците на културата и музеите; 

2.  Документ за платена такса съгласно чл.1, ал.1, т.15 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление №253 на Министерския съвет от 2004г. (обн., ДВ, бр.86/2004г.; изм.и доп., бр.22/2006г.):

а) за количество до 1т - 50лв.;

б) за количество до 20т – 150лв.;

в) за количество над 20т – 200лв.

3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;        

Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подава на хартиен и магнитен носител до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия ще се извършва дейността.          

В 14-дневен срок от получаването на документите директора на регионалната инспекция по околната среда и водите уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти в тях.         

В 7-дневен срок от получаване на съобщението, заявителя е длъжен да отстрани нередностите или да предостави допълнителна информация на компетентния орган.        

Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите мотивирано отказва издаването на Разрешение за употреба при неспазване на поне едно от изискванията за попълване на заявлението или при не представянето на необходимите документи в срок. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Забележка : Документите се подават във фронт офис - едно гише.


Изтегли - ”Заявление” за издаване на Разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти съгласно Приложение №7.
Изтегли - “Информация” за употребени продукти по чл.8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти съгласно Приложение №6.
Изтегли - ”Разрешение за употреба” на основание чл.8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти съгласно Приложение №8.Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri