Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИздаване разр. за водоползване от пов. води

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" тел. 052 631 447 и факс 052 631 448
№33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1,
тел. 064 806-520, факс 064 803 342
2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разрешително за водоползване.
3. НОРМАТИВНА УРЕДБА
- Закон за водите /обн.,ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г./
4.
ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
Няма.
5.
ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
1.Изготвяне на проекти, фаза “Идеен проект”/”Предпроектни проучвания”/ или “Работен проект”.
2.Провеждане на всички процедури необходими до тази фаза на проектиране.
6.
ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Всички процедури по ЗУТ необходими за издаване на разрешително за строителство.
7.
ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
Продължаване на проектирането по други части и подобекти.
8.
СТОЙНОСТ (ТАКСА):
Таксата се заплаща при подаване на заявлениепредявяване на искането за издаване на разрешителноение и е в размер на 117 лв., съгласно -  Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с - ПМС № 58 / 2003г.
9.
ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
а
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Заявление за издаване на разрешително се подава от ползвателя на обекта (собственик, инвеститор, водно сдружение или концесионер на обекта). Заявлението е със свободен текст, но задължително съдържа данните, упоменати в чл. 60,ал.1 56 от ЗВал.1 т.1-6, а именно:
1. Име, местожителство, гражданство на водоползвателя или ползвателя - физическото лице, фирма и седалище на юридическото лице;
2. Единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;
3. Цел на използването на водния обект – заустване на отпадъчни води;
4. Воден обект, водностопанска система или съоръжение за водоползване, местност, административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места;
5. Място на водоползването или ползването;
6. Лимит на заустваната вода.
б
МЯСТО
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
в
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Подава се само изготвеното заявление и документ за платена такса..
г
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
д
РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ
е
ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
По подаденото заявлението Басейновата дирекция изпраща на Общината заявлението за обявяване в продължение на един месец. След приключване на обявата Басейновата дирекция уведомява заявителя за резултатите. По чл.66 от Закона за водите в двумесечен срок от обявлението по чл. 65, ал. 2 всички лица, подали искания по чл. 64, ал. 1, т. 1, както и първоначалният заявител могат да поискат да им бъде издадено разрешително за обявеното водоползване и/или ползване, като представят заявление, което съдържа данните, които се изискват по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, както и предпроектно проучване, включващо:
а) целта на водоползването и/или ползването;
б) хидроложки доклад за водоизточника;
в) обосновка на исканото водно количество;
г) схема и пространствени граници на водния обект или на негови части, които се искат за използване, включително необходимия картен материал и чертежи;
д) обосновка на основните технически параметри на проектните съоръжения;
е) площта на земята, необходима за строителството, и списък на земите, които ще бъдат засегнати от изграждането на съоръженията;
ж) предполагаемия срок за започване на строителството и срока за завършване, съответно за въвеждане в експлоатация на съоръженията;
з) мястото на заустване на отпадъчните води или начина на отвеждане на възвратимите води с посочване на количеството и качеството на заустваните, съответно на отвеждащите води;
и) рентабилността на проектираната дейност с посочване на вредите и ползите на засегнатите имоти;
й) нуждите на останалите водоползватели
Документацията се подава в Басейнова дирекция – Черноморски или Дунавски район за издаване на разрешително от Директора. То съдържа задължителните данниреквизити, изброени в по чл. 56 ал.1 от ЗВ.
Разрешението се изпраща на заявителя.
10.
СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Три месеца.
11.
ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
Когато не са изпълнени всички изисквания, се уведомява заявителят да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.(чл.61, ал. 3 от ЗВ).
12.
ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ
При установена невъзможност за задоволяване на исканото ползване може да бъде отказано откриването на процедура за издаване на разрешително (чл.61, ал.3 от ЗВ) Решението подлежи на обжалване по реда на ЗАП (чл.71 от ЗВ).
Раздел 3 от ЗВ съдържа разпоредби относно процедурата и условията за изменение на разрешително, а Раздел 4 – относно прекратяване на действието на разрешителното.
Възникналите спорове по изменение, продължаване и/или прекратяване на разрешителните за заустване се решават по реда на ЗАП (чл.24 от Наредба № 10)
Издаваното разрешително може да се отнеме и при констатиране на неспазване на разрешеното количество вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
13.
ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Директора на Басейновата дирекция Черноморски район гр.Варна или Басейнова дирекция Дунавски район гр.Плевен
14.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ
Разрешителното се издава за срок до 10 години, като най-късно 6 месеца преди изтичането му трябва да се подаде молба за подновяване (чл. 78 от ЗВ).
15.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
На информационното табло на партера в РИОСВ - Шумен или чрез консултация със сектор "Води".Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri