Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИздаване разр. за заустване на отп. води

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
Басейнова Дирекция – Черноморски район – гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” № 33, Телефон: 052 631 447; факс 631 448 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1, тел. 064 806-520, факс 064 803 342

2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разрешително за заустване на отпадъчни води в определен воден обект.

3. НОРМАТИВНА УРЕДБА
· Закон за водите, обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г. и издадените по чл.135 от него наредби:
· Наредба № 6 от 9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн.,ДВ, бр. 97 от 28.11.2000г.
· Наредба № 7 от 14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 98 от 01.12.2000г.
· Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 66 от 27.07.2001г

4. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
Няма.

5. ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
1.Изготвяне на проекти, фаза “Идеен проект”/”Предпроектни проучвания”/ или “Работен проект”.
2.Провеждане на всички процедури необходими до тази фаза на проектиране.
3.Издадени разрешителни за собствените водоползвания.

6. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Всички процедури по ЗУТ необходими за издаване на разрешително за строителство.

7. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
Продължаване на проектирането по други части и подобекти.

8. СТОЙНОСТ (ТАКСА):
Таксата се заплаща при подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект и е в размер на 100 лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 110 / 2000г.

9. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
а
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Заявление за издаване на разрешително за заустване се подава от ползвателя на обекта (собственик, инвеститор, водно сдружение или концесионер на обекта). Заявлението е със свободен текст, но задължително съдържа данните, упоменати в чл. 60,ал.1 от ЗВ, а именно:
1. Име, местожителство, гражданство на водоползвателя или ползвателя - физическото лице, фирма и седалище на юридическото лице;
2. Единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;
3. Цел на използването на водния обект – заустване на отпадъчни води;
4. Воден обект, водностопанска система или съоръжение за водоползване, местност, административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места;
5. Място на водоползването или ползването;
6. Лимит на заустваната вода.
б
МЯСТО
Деловодство, РИОСВ - гр.Шумен, ул. “Съединение” № 71,
в
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Подава се заявление и документ за платена такса..
г
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Деловодител в отдел “Деловодство” на РИОСВ гр. Шумен
д
РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ
Работни дни: понеделник – петък
Работно време: 09:30 – 11:30 и 13:30 – 17:00 часа
е
ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
РИОСВ изпраща на съответната Община заявлението за публично обявяване в продължение на един месец. След приключване на обявата РИОСВ уведомява заявителя за резултатите. По чл.66 от Закона за водите в двумесечен срок от обявлението по чл. 65, ал. 2 всички лица, подали искания по чл. 64, ал. 1, т. 1, както и първоначалният заявител могат да поискат да им бъде издадено разрешително за обявеното водоползване и/или ползване, като представят заявление, което съдържа данните, които се изискват по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, както и предпроектно проучване по чл.14 от Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, издадена от министъра на околната среда и водите,/ обн.,ДВ, бр. 66 от 27.07.2001г/
По подаденото заявлението и документацията РИОСВ подготвя проект за разрешително за заустване, като определя индивидуалните емисионни ограничения и начина на отвеждане на отпадъчните води. Проектът на разрешителното се изпраща в Министерството на околната среда и водите за издаването му и подпис от Директора на Басейновата дирекция. То съдържа задължителните данни, изброени в чл. 56 ал.1 от ЗВ, а също и нормите за съдържание на вредни вещества в заустваните отпадъчни води. Разрешението се изпраща на заявителя.

10. СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Три месеца.

11. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
Когато не са изпълнени всички изисквания, се уведомява заявителят да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.(чл.61, ал. 3 от ЗВ).

12. ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ
При установена невъзможност за задоволяване на исканото заустване може да бъде отказано откриването на процедура за издаване на разрешително (чл.61, ал.3 от ЗВ) Решението подлежи на обжалване по реда на ЗАП (чл.71 от ЗВ).
Раздел 3 от ЗВ съдържа разпоредби относно процедурата и условията за изменение на разрешително, а Раздел 4 – относно прекратяване на действието на разрешителното.
Възникналите спорове по изменение, продължаване и/или прекратяване на разрешителните за заустване се решават по реда на ЗАП (чл.24 от Наредба № 10)
Издаваното разрешително може да се отнеме и при констатиране на неспазване на разрешеното количество вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

13. ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Директора на Басейновата дирекция

14. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ
Решението се издава за срок от 3 години, като поне 6 месеца преди изтичането му трябва да се подаде заявление.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
На информационното табло на партера в РИОСВ - Шумен или чрез консултация със сектор "Води".
Изтегли - Заявление до Директора на БД чрез РИОСВ, в което да са посочени данни по чл.56, т.1-6 от Закона за ВодитеВсички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri