Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИздаване разр. за водоползване от подз. води

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разрешително за водоползване.
3. НОРМАТИВНА УРЕДБА
-Закон за водите /обн.,ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г./
-НАРЕДБА № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води /обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., попр., бр. 64 от 4.08.2000 г./·
4. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
Няма.
5. ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Уреждане собствеността или правото на ползване на земята и съоръженията
6. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Процедурата е самостоятелна
7. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
Процедурата е самостоятелна
8. СТОЙНОСТ (ТАКСА):
Таксата се заплаща при подаване на заявлениепредявяване на искането за издаване на разрешителноение за заустване на отпадъчни води във воден обект и е в размер на 117 лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.
9. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА - ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
В съответствие с Чл. 50. от НАРЕДБА № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води /обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., попр., бр. 64 от 4.08.2000 г./:
(1) За издаване на разрешително за водоползване от подземни води кандидатите подават заявление до директора на съответната басейнова дирекция, освен в случаите по чл. 52, ал. 1, т. 2, буква "ж" от Закона за водите.
(2) За издаване на разрешително за водоползване в случаите, когато минерални води - изключителна държавна собственост, не са предоставени на концесия и водоползването не е с цел бутилиране на минерална вода и/или производство на безалкохолни напитки, добив на хидрогеотермална енергия или извличане на ценни компоненти, кандидатите подават заявление до министъра на околната среда и водите.
(3) Заявлението по ал. 1 и 2 съдържа:
1. име, местожителство, гражданство на физическото лице или фирма и седалище на юридическото лице;
2. единен граждански номер за физическите лица и единен идентифика-ционен номер за юридическите лица;
3. цел на водоползването;
4. подземен воден обект, водовземни съоръжения или системи, местополо-жение: административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места, местност, идентификационен номер на имота, а в случаите по ал. 2 - находището на минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
5. искано водно количество и режим на водоползване - денонощен, сезонен, годишен за съоръжението и/или системата.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. доклад за оценка на експлоатационните ресурси - два екземпляра;
2. проект за добив на подземни води - два екземпляра;
3. положително решение по оценка на въздействието върху околната среда в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда;
4. декларация, че имотът не е обременен с тежести по други закони;
5. декларация за необходимостта от предвиждане на гратисен период за влизане на разрешителното в сила;
6. документ за внесена такса за издаване на разрешителното.
(5) В случаите когато водоползването е с цел питейно-битово водоснаб-дяване, към заявлението се прилага и проект на санитарно-охранителна зона, разработен по реда на Наредба за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
(6) В случаите когато водоползването е само за противопожарни нужди, към заявлението се прилага и документ от органите на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност за необходимите водни количества.                    
А            МЯСТО
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
Б    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Подава се само изготвеното заявление и документ за платена такса.
В    ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
Г    ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Документацията се подава в Басейнова дирекция - Дунавски или Черноморски район за издаване на разрешително. То съдържа задължителните данни и реквизити, изброени в по чл. 56 ал.1 от ЗВ.
Разрешението се изпраща на заявителя.                                        
10. СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА                                     
Три месеца.                                                                                 
11. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ                                      
Когато не са изпълнени всички изисквания, се уведомява заявителят да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.(чл.61, ал. 3 от ЗВ).                            
12. ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ                
При установена невъзможност за задоволяване на исканото ползване може да бъде отказано откриването на процедура за издаване на разрешително (чл.61, ал.3 от ЗВ) Решението подлежи на обжалване по реда на ЗАП (чл.71 от ЗВ).
Раздел 3 от ЗВ съдържа разпоредби относно процедурата и условията за изменение на разрешително, а Раздел 4 – относно прекратяване на действието на разрешителното.
Възникналите спорове по изменение, продължаване и/или прекратяване на разрешителните се решават по реда на ЗАП (чл.24 от Наредба № 10)
Издаваното разрешително може да се отнеме и при констатиране на неспазване на разрешеното количество вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
13. ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА     Директора на Басейновата дирекция център гр.Варна или на Басейновата дирекция център гр.Плевен   
14. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ                                 
Разрешителното се издава за срок до 10 години, като най-късно 6 месеца преди изтичането му трябва да се подаде молба за подновяване (чл. 78 от ЗВ).   
15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА                                                              
На информационното табло на партера в РИОСВ - Шумен или чрез консултация със сектор "Води".Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri