Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИздаване разр. за хидрогеоложко проучване

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ

1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Александър    Дякович" № 33, Тел. /052/ 631 447; факс 052 631 448 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1, тел. 064 806-520, факс 064 803 342
2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разрешително за хидрогеоложко проучване.
3. НОРМАТИВНА УРЕДБА
-Закон за водите /обн.,ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г./
-НАРЕДБА № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води /обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., попр., бр. 64 от 4.08.2000 г./·
4. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
Няма.
5. ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Уреждане собствеността или правото на ползване на земята
6. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Процедурата е самостоятелна
7. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
Процедурата е самостоятелна
8. СТОЙНОСТ (ТАКСА):
Таксата се заплаща при подаване на заявлениепредявяване на искането за издаване на разрешителнотоение в размер на 117 лв., съгласно - по Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с - ПМС № 58/ 2003г.
9. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
В съответствие с Чл. 5 от НАРЕДБА № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води /обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., попр., бр. 64 от 4.08.2000 г./ :
За издаване на разрешително за хидрогеоложко проучване се подава писмено заявление до директора на съответната Басейнова дирекция.
Заявлението съдържа:
1. име, местожителство, гражданство на физическото лице или фирма и седалище на юридическото лице;
2. единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;
3. цел на проучването;
4. подземния воден обект, предмет на проучването или разкриването;
5. проектна дълбочина на сондажите;
6. местоположение: административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места, местност, идентификационен номер на имота;
7. името на специалиста, изпълняващ независимия контрол.
Към заявлението за хидрогеоложко проучване се прилагат:
1. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се извършва съответната дейност, в т.ч. и декларация, че имотът не е обременен с тежести по други закони;
2. проект за изпълнение на хидрогеоложкото проучване;
3. документ за внесена такса за издаване на разрешителното.
Към заявлението за изграждане, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения или системи за подземни води се прилагат:
1. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се извършва съответната дейност;
2. доклад за резултатите от изпълнено ново или съществуващо хидрогеоложко проучване при искане за изграждане на водовземни съоръжения и/или системи;
3. проект за изграждане, реконструкция или модернизация на водовземните съоръжения и/или системи;
4. документ за внесена такса за издаване на разрешителното.
Към заявлението по ал. 3 и 4, в случаите в които целта на проучването е водоснабдяване на обект, дейността на който подлежи на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда, се прилага и решението по оценка на въздействието върху околната среда.
Към заявлението по ал. 3 и 4, в случаите в които се иска изграждане на съоръжение за добив на подземни води за противопожарни нужди, се прилагат и:
1. документи, доказващи, че исканото количество не може да бъде осигурено от повърхностни води или от друг водоизточник;
2. технологичен разчет за необходимите водни количества с указан максимален дебит и максимално време на водочерпене, заверен от органите на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност.                                                       
МЯСТО
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Подава се само изготвеното заявление и документ за платена такса..
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Деловодство, РИОСВ-гр.Шумен
РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ
Работни дни: понеделник – петък; 9.30-11.30 и 13.30-17.00           
ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Документацията със становище на съответната Басейнова дирекция се изпраща в Министерството на околната среда и водите за издаването на разрешително и подписване от Министъра на Министерство на околната среда и водите.
Разрешението се изпраща на заявителя.                                     
10. СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА                                     
Три месеца.                                                                              
11. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ                                      
Когато не са изпълнени всички изисквания, се уведомява заявителят да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.(чл.61, ал. 3 от ЗВ).                            
12. ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ                
При установена невъзможност за задоволяване на исканото ползване може да бъде отказано откриването на процедура за издаване на разрешително (чл.61, ал.3 от ЗВ) Решението подлежи на обжалване по реда на ЗАП (чл.71 от ЗВ).
Раздел 3 от ЗВ съдържа разпоредби относно процедурата и условията за изменение на разрешително, а Раздел 4 – относно прекратяване на действието на разрешителното.
Възникналите спорове по изменение, продължаване и/или прекратяване на разрешителните се решават по реда на ЗАП (чл.24 от Наредба № 10)    
13.    ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  Министърът на МОСВ                                                                         
14. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ                                 
Разрешителното се издава за срок от 6 месеца до 3 години.          
15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА                                                              
На информационното табло на партера в РИОСВ - Шумен или чрез консултация със сектор "Води".

 
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri