Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИздаване разр. за ползване на водни обекти

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ

1.Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:

  • регулиране на оттока;
  • линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи;
  • защита от вредното въздействие на водите;
  • добив на пясък, баластра и други;
  • отдих и воден спорт;
2.Извършване на дейности, в това число стопански риболов, риборазвъждане, добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси, когато не се извършва водоползване; 3. други цели, извън общото ползване, при постигането на които се въздейства върху естественото състояние на водния обект, включително за покриване на речни участъци, за изпускане на води от водния обект и за заустване на води в него.
1.
ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
2.
ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разрешително за ползване на воден обект
3.
НОРМАТИВНА УРЕДБА
· Закон за водите /обн.,ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г./·
4.
ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
Няма.
5.
ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
1.Изготвяне на проекти, фаза “Идеен проект”/”Предпроектни проучвания”/ или “Работен проект”.
2.Провеждане на всички процедури необходими до тази фаза на проектиране.
6.
ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
Всички процедури по ЗУТ необходими за издаване на разрешително за строителство.
7.
ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
Продължаване на проектирането по други части и подобекти.
8.
СТОЙНОСТ (ТАКСА):
Таксата се заплаща при подаване на заявлениепредявяване на искането за издаване на разрешителноение за заустване на отпадъчни води във воден обект и е в размер на 117 лв., съгласно - по Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с - ПМС № 58 / 2003г.
9.
ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Заявление за издаване на разрешителноение се подава от ползвателя на обекта (собственик, инвеститор, водно сдружение или концесионер на обекта). Заявлението е със свободен текст, но задължително съдържа данните, упоменати в чл. 60,ал.1 56 от ЗВал.1 т.1-6, а именно:
1. Име, местожителство, гражданство на водоползвателя или ползвателя - физическото лице, фирма и седалище на юридическото лице;
2. Единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;
3. Цел на използването на водния обект – заустване на отпадъчни води;
4. Воден обект, водностопанска система или съоръжение за водоползване, местност, административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места;
5. Място на водоползването или ползването;
6. Лимит на заустваната вода.
МЯСТО
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Подава се само изготвеното заявление и документ за платена такса..
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Басейнова дирекция – Черноморски район, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33 или Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен ул.”Васил Левски № 1
ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Басейновата дирекция изпраща на Общината заявлението за обявяване в продължение на един месец. След приключване на обявата Басейновата дирекция уведомява заявителя за резултатите. По чл.66 от Закона за водите в двумесечен срок от обявлението по чл. 65, ал. 2 всички лица, подали искания по чл. 64, ал. 1, т. 1, както и първоначалният заявител могат да поискат да им бъде издадено разрешително за обявеното водоползване и/или ползване, като представят заявление, което съдържа данните, които се изискват по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, както и предпроектно проучване, включващо:
а) целта на водоползването и/или ползването;
б) хидроложки доклад за водоизточника;
в) обосновка на исканото водно количество;
г) схема и пространствени граници на водния обект или на негови части, които се искат за използване, включително необходимия картен материал и чертежи;
д) обосновка на основните технически параметри на проектните съоръжения;
е) площта на земята, необходима за строителството, и списък на земите, които ще бъдат засегнати от изграждането на съоръженията;
ж) предполагаемия срок за започване на строителството и срока за завършване, съответно за въвеждане в експлоатация на съоръженията;
з) мястото на заустване на отпадъчните води или начина на отвеждане на възвратимите води с посочване на количеството и качеството на заустваните, съответно на отвеждащите води;
и) рентабилността на проектираната дейност с посочване на вредите и ползите на засегнатите имоти;
й) нуждите на останалите водоползватели
Издаване се разрешително от Директора на Басейновата дирекция То съдържа задължителните данни реквизити, изброени в по чл. 56 ал.1 от ЗВ.
Разрешението се изпраща на заявителя.
10.
СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Три месеца.
11.
ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
Когато не са изпълнени всички изисквания, се уведомява заявителят да отстрани недостатъците в 14-дневен срок.(чл.61, ал. 3 от ЗВ).
12.
ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ
При установена невъзможност за задоволяване на исканото ползване може да бъде отказано откриването на процедура за издаване на разрешително (чл.61, ал.3 от ЗВ). Решението подлежи на обжалване по реда на ЗАП (чл.71 от ЗВ).
Раздел 3 от ЗВ съдържа разпоредби относно процедурата и условията за изменение на разрешително, а Раздел 4 – относно прекратяване на действието на разрешителното.
Възникналите спорове по изменение, продължаване и/или прекратяване на разрешителните се решават по реда на ЗАП (чл.24 от Наредба № 10).
Издаваното разрешително може да се отнеме и при констатиране на неспазване на разрешеното количество вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
13.
ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Директора на Басейновата дирекция център гр.Варна или Басейновата дирекция център гр.Плевен
14.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ
Разрешителното се издава за срок до 10 години, като най-късно 6 месеца преди изтичането му трябва да се подаде молба за подновяване (чл. 78 от ЗВ).
15.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
На информационното табло на партера в РИОСВ - Шумен или чрез консултация със сектор "Води".Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri