Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниКонвенции

Конвенция за опазване на биологичното разнообразие

( световна, 184 договарящи се страни към 21.11. 2001 г.)

Тази конвенция е подписана в Рио де Жанейро през юни 1992 г. и влиза в сила от ноември 1994 г. Целите й са опазване на биоло­ гичното разнообразие, разумно използване на неговите компоненти и справедлива и достойна подялба на ползите, произтичащи от изпол зването на генетичните ресурси .


Изтегли -


Конвенция за влажните зони с международно значение
( световна, 133 договарящи се страни към 17.08.2002 г.)
Тази конвенция, известна още като Рамсарска е подписана през февруари 1971 г. и влязла в сила от декември 1975 г. Тя е първият до говор, отнасящ се до защита на местообитанията и биологичното раз нообразие.
Изтегли -


Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни
( световна, 80 договарящи се страни към 1.09.2002 г.)
Известна е като Бонска конвенция, подписана е през юни 1979 г. и е влязла в сила от ноември 1983 г. Нейна основна задача е опазването на мигриращите видове (не само птици, но и бозайници, риби и безгръбначни животни). Тя се основава на необходимостта тези животни да се опазват във всяка част на техния ареал и че това изисква меж дународно сътрудничество и съдействие.
Изтегли -


Конвенция за защита на световното културно и природно наследство

(световна, 174 договарящи се страни към 1.08.2002 г.)
Известна е като Конвенция за световното наследство, влязла в сила от 1975 г. Нейна задача е да съхрани културното и природно нас- ледство с изразена планетарна ценност. 


Изтегли -


Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора ( Ратифицирана от България през 1990 г.)

Изтегли -


Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природ ните местообитания
(Покритие: Европа, Северна и Западна Африка, 38 договарящи се страни, вкл ючително ЕС, към 1996 г.) (линк)

Тази конвенция, известна като Бернска, е подписана през 1979 г. и влязла в сила през юни 1982 г. Задачата на Страните членки е да осигурят условия за поддържане популациите от дивата флора и фауна и особено тези на застрашените и уязвими видове, включително и мигрир ащи такива.

Изграждането на мрежата ЕМЕРАЛД е най-новата инициатива на Конвенцията с цел да се разшири екологичната мрежа НАТУРА 2000 извън границите на Европейския съюз. България е страна - членка на конвенцията от 1991 г. (ДВ, бр.23/1995) [19]


Изтегли -


Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване

(Покритие: в сички страни с излаз на Черно море)
Конвенцията е подписана през 1992 г. и влязла в сила през 1994 г. Тя си поставя за цел да осуетява постъпването на определени замърсители в Черно море, включително вътрешните води, както и да съхрани естествените местообитания и видове. Договарящите се страни трябва да предприемат мерки за предотвратяване, намаляване и по възможност отстр аняване на замърсяване от петрол и други увреждащи вещества, от разтоварване на кораби и самолети и от източници на сушата.


Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri