Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниДирективи

Директивите са форма на закон, специфична за Европейския съюз
За да се осигури тяхното приложение е необходимо да бъдат пренесени (транспонирни) в националните законодател­ ства на Държавите членки, като методът на изравняване на националната правна и административна система се оставя като свобода на действие на Държавите членки.

В рамките на законодателството на Европейския съюз в сектор защита на природата опазването на видовете и на природните местообитания се определя чрез две основни ди­ рективи - Директива 79/409 за опазване на дивите птици и Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местоо­битания и на дивата флора и фауна.Директива 79/409 за опазване на дивите птици
Приета е на 2 април 1979 г. и e публикувана в Официалния журнал на ЕС, серия L , брой 103 на 25 април 1979 г. /приложение 1/. Държавите членки се задължават да предприемат необходимите мерки за въвеждане на нейни­те изисквания в националното си законодателство . До сега Приложенията са претърпели няколко промени вследствие присъединяването на нови държави - членки и с оглед на но­ вите технически и научни достижения.
Изтегли -


Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните мес­ тообитания и дивата флора и фауна
(наричана също Директива за местообитанията) Приета е на 21 май 1992 г. Директива 97/62 изменя и замества Приложения I и II , за да отрази развитието на техническият и научният прогрес.
Изтегли -


Директива 85/337/ЕЕС относно оценка на въздействието на опреде­ лени публични и частни проекти върху околната среда изменена с Директива 97/11
Приета през 1985 г. Директивата задължава Държавите членки да подложат на оценка обществени и частни проекти, за които е веро­ ятно да имат значителен отрицателен ефект върху околната среда, като се вземе под внимание защитата на човешкото здраве и необ­ ходимостта да се поддържа биологичното разнообразие и наличието на природни ресурси в екосистемите.
Изтегли -


Директива 2001/42/ЕЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
Приета през 2001 г. Целта на Директивата е да осигури високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за устойчивото развитие, чрез провеждането на екологична оценка на определени планове и програми, ко­ ито е вероятно да имат значително въздействие върху околната среда.
Изтегли -


Директива 2001/18/ЕЕС относно съзнателното пускане на свобода в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива 90/220/ЕЕС
Приета през 2001 г. Директивата задължава държавите членки да предприемат необходимите законодателни и административни мерки, които да защитят човешкото здраве и околната среда при съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда или предлагането им на пазара като продукти или съставка на продукти.
Изтегли -


Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нит­ рати от земеделието (наречена също така Нитратна Директива) . Приета през 1991 г. Целта й е да се намали и да се предотврати за­ мърсяването на водите, причинено от нитрати от земеделски

Изтегли -


Директива 2004/35/ЕО за екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети

Изтегли -


Директива 78/659/ЕЕС за защита на сладките води за рибите Приета през 1978 г. Целта е да се опазят или подобрят повърх­ ностните води, за да се поддържа живота на рибите.

Изтегли -


Рамкова директива за водите 2000/60/ EC

Изтегли -


. Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места

Изтегли -


Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества

Изтегли -


Директива 2003/4/EC относно достъпа на обществеността до информация

Изтегли -


Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда

Изтегли -


Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности

Изтегли -


Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета , въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

Изтегли -


Директива на съвета относно комплексното предотвратяване и контрола на замърсяването

Изтегли -


Директива на съвета 96/82/ЕО за контрол над рисковете от големи аварии поради опасни вещества /SEVEZO II/

Изтегли -


Директива на съвета 75/442/ЕИО за отпадъците

Изтегли -


Директива на съвета 91/681/ЕИО относно опасните отпадъци

Изтегли -


Директива на Европейския парламент и Съвет за опаковките и оптадъците от опаковки

Изтегли -


Директива на Европейския парламент и на Съвета относно изгарянето на отпадъците

Изтегли -


Директива на Съвета относно обезвреждането на отработени масла

Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri