Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниНаредби

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изтегли - Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изтегли - Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми


НАРЕДБА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Изтегли - НАРЕДБА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

Изтегли - Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Изтегли - НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА


Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
Изтегли: Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Изтегли - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ


Наредба № 8 за норми за озон в атмосферния въздух

Изтегли -


Наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Изтегли -


Наредба № 10 за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации
Изтегли: Наредба № 10 за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации


Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
Изтегли: Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници


Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Изтегли: Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини


Наредба № 2 за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Изтегли -


Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води
Изтегли: Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води


Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъцчни води в канализационните системи на населените места

Изтегли -


Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Изтегли: Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване


Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Изтегли -


Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Изтегли -


Наредба № 3 за класификация на отпадъците

Изтегли -


Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Изтегли -


Наредба № 8 за уславията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Изтегли -


Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Изтегли -


Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Изтегли -


Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2


Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Изтегли -


Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Изтегли -


Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори

Изтегли -


Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС

Изтегли -


Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак

Изтегли -


Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на РБ

Изтегли -


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Изтегли -


Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изтегли -


Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

Изтегли -


Наредба № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове

Изтегли -


НАРЕДБА № 4 за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Изтегли -


Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозагот-вителните пунктове и складовете за билки

Изтегли -


НАРЕДБА № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

Изтегли -


НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения

Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri