Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-01-06

През декември РИОСВ Шумен извърши 63 проверки   още

2017-01-05

Почвите в село Хитрино не са замърсени, установи проверка на РИОСВ - Шумен   още

всички новиниВъздух

До средата на февруари е крайният срок за подаване на годишните отчети за флуорираните парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой

          15 февруари е крайната дата за подаване на годишните отчети за веществата нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорирани парникови газове (ФПГ). Те трябва да се предоставят в РИОСВ – Шумен и обхващат информация за предходната 2015 година.

          Операторите на стационарни хладилни, климатични системи и топлинни помпи, съдържащи до и над 3 kg флуорирани парникови газове и озонразрушаващи вещества, както и оборудване, съдържащо разтворители на базата на тези вещества, трябва да изготвят информация за оборудването съгласно формата по Приложение № 6.

          Ползвателите на вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение №4.

           Лицата, които не представят в срок информация за веществата, които нарушават озоновия слой, и/или за флуорсъдържащите парникови газове, както и за продуктите и оборудването, които съдържат или зависят от тези вещества, подлежат на глоба от 500 до 2000 лева, съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000, съгласно чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.


Изтегли - Приложение 4
Изтегли - Приложение 6Качество на атмосферния въздух в гр.Шумен– състояние и тенденции

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 ч, 8 ч, 24ч, 1 год.), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Шумен. На територията на гр. Шумен е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Кратка информация относно пункта за мониторинг /ПМ/

 

 • Наименование – АИС- Шумен
 • Наименование на ведомството отговорно за обслужване на ПМ- МОСВ/ИАОС/РЛ
 • Вид на ПМ - градски фонов - разположен в застроената част на града, без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности
 • Обхват на ПМ – 100 м – 2 км /съгласно класификацията – градски фонов/
 • Обект на изпитване – проби от атмосферен въздух в АИС- гр.Шумен
 • Вид на пробите – въздушни проби , въздушен филтър NN
 • Вид на изпитването – БДС ISO 10 473, БДС EN 14 212, БДС EN 14 211, БДС EN 14 625, БДС EN 14 662-2
 • Количество на пробите за изпитване – 24 часа за денонощие
 • Измервани метеорологични параметри – СНМП- стандартен набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане

 

                                 съгласно действащата нормативна уредба

 

  Бензен

 • СГН+ДО - 5 мкг/м3.
 • ФПЧ 10 :

 • СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
 • СГН – 40 мкг/м3 ;
 • Азотен диоксид :

 • СЧН+ДО – 200 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти годишно);
 • СГН+ДО – 40 мкг/м3 ;
 • Алармен праг - 400 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС).
 • Серен диоксид :

 • СЧН – 350 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно);
 • СДН – 125 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно);
 • Алармен праг – 500 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС).
 • Озон :

 • Праг за информиране на населението (средно часова стойност)- 180 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС);
 • Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност)- 240 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС);
 • Краткосрочна целева норма - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието - 120 мкг/м3; (да не бъде превишена повече от 25 пъти за една календарна година, усреднено за тригодишен период)


Eмисии на летливи органични съединения от инсталации с употреба на органични разтворители
Изтегли - Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.; изм. и доп.) на територията на РИОСВ-Шумен
Изтегли - Дейности с управление на органични разтворители в смисъла на приложение №1 на наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда глевно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


Приложения във връзка с годишните отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове в РИОСВ-Шумен

Изтегли - Приложение 4
Изтегли - Приложение 6Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri