Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниВоди

Изискване към обекти емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти

Изтегли - Изискване към обекти емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обектиСПИСЪК
На нормативните документи, ползвани от сектор “Води” при осъществяване на контролна дейност по опазване на околната среда
І.Закони1.       Закон за опазване на околната среда ( обн. ДВ бр.91/25.09.2002 ) 2.       Закон за водите ( обн. ДВ. Бр.67/27.07.1999 г.) ІІ. Правилници
1.Правилник за дейността, организация на работа и състав на басейновите дирекции ( обн. ДВ. Бр.10/2002 )
2.Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите ( обн. ДВ бр.39/2002 г )
3. Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети ( обн. ДВ. Бр.25/2003 )
ІІІ.Наредби1.       Наредба № 1 от 07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води ( обн. ДВ бр.57/2000 г ) 2.       Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници ( обн. ДВ бр.87/2000 г ) 3.       Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( обн. ДВ. Бр.88/2000 г. ) 4.       Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми ( обн. ДВ бр.88/2000 г ) 5.       Наредба № 5 от 08.11.2000 г. за реда и начине за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите ( обн. ДВ. Бр.95/2000 г. ) 6.       Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. ( обн.ДВ бр.97/2000 г) 7.       Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи ( обн. ДВ бр.98/2000 г ) 8.       Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води ( обн. ДВ бр.10/2001 г.) 9.       Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели ( обн. ДВ бр.30/2001 г. ) 10.    Наредба № 10 от 03.07.2001 г.  за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ораничения на точкови източници на замърсяване ( обн. ДВ бр.66/2001 г ) 11.    Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качествата на водите за къпане ( обн. ДВ бр. 25/2002 г. ) 12.    Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качестените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване ( обн. ДВ бр. 63/2002 г.) 13.    13.Наредба № 7/08.08.1986 г за показатели и норми за определяне качествата на течащите повърхностни води ( ДВ. Бр.96/1986 г. ) 14.    Наредба № 13 за условия и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях ( обн. ДВ бр.17/28.01.04 ) 15.    Конвенция за използване на трансграничните водни течения и международните езера ( обн. ДВ бр.14/2004 г. ) 16.    Наредба за изисканията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието ( обн. ДВ бр.101/2000 г. )
17. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане и замърсяване на околната среда над допустимите норми ( ДВ бр.69/2003 г. )
ІV. Заповеди1.       Заповед № РД-75/30.01.2004 г. на Министъра Д.Арсенова за дейността по водите на РИОСВ 2.       Заповед № РД-1212/24.09.2003 г.  на Министър Д.Арсенова за реда за налагане на санкции от РИОСВ 3.       Заповед № РД-970/28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните обекти на МОСВ 4.       Заповед № РД-1048/18.08.2003 г.  във връзка със спиране на производствени обекти, замърсители на околната среда. 5.       Заповед № РД-256/18.03.2003 г. за упълномощаване Директорите на РИОСВ и упълномощени лица да съставят актове 6.       Заповед № РД-272/03.05.2001 г. на МОСв за определяне категориите на повърхностните водни обекти в България 7.       Заповед № РД-91/15.02.2003 г  за упълномощаване за съставяне на актове и наказателни постановления на Директорите на РИОСВ 8.       Заповед № РД-241/26.05.2000г за упълномощаване експертите на РИОСВ за съставяне на актове по екологичните норми и закони V. Европейски нормативни документи

  • Рамкова директива 2000/60 ЕС за водите – 32000 L 0060
  • Решение 2001/2455/ЕС относно списък с приоритетни вещества и изменящо Директива 2000/60/ЕС  - 32001 D 2455
  • Директива 76/160/ЕС относно качеството на водите за къпане 319761 L 0160
  • Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека – 31998 L 0083
  • Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качествата на повърхностните води, предназначени  за питейно-битово водоснабдяване, изменена от директива № 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС
  • Директива 78/659/ЕЕС относно качествата на водите, предназначени за обитаване от риби и Директива 79/923/ЕЕС за черупкови организми
  • Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места, изменена с директива 98/15/ЕЕС
  • Директива 91/676/ЕЕс относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
  • Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от директива 91/692/ЕЕС
  • Директива 76/464/ЕЕС за замърсяване на води с опасни вещества и 7 дъщерни към нея, всички изменени с Директива 91/692/ЕЕС – 31976 L 0464 91991 L 0692Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri