Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниОХВ (опасни химични вещества)

Публичен електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Изтегли - Публичен електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях


Актуализация на списъка с кандидат-вещества за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

           Списъкът с кандидат-вещества за възможно включване в пр иложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Обобщеният актуален списък, включително кратка информация за употребите, е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел „Превантивна дейност"/Химични вещества“/ "REACH"/ „Процедури". Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи. В тази връзка от датата на включване на веществата в списъка с кандидат-вещества произтичат задължения за икономическите оператори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от Регламент RЕАСН.Ръководство за идентифициране на веществото, предназначено за етеричните масла
Отвори - Ръководство за идентифициране на веществото, предназначено за етеричните масла


Таблица 1. Информация за химични вещества и смеси

Изтегли - Информация за химичини вещества и смеси


Актуализация на кандидат-списъка за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), който към месец юни 2013 г. съдържа общо 138 вещества

Изтегли: http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/REACH/Procedyri/List_svhc_138.docОбобщен актуален списък за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Срокове по REACH


Формат за оценка и указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите.

 Информация, относно включване на нови 20 вещества в кандидат-списъка за разрешаване по Регламент REACH и публикуването на списък с класификация и етикетиране на вещества в изпълнение на изискванията на чл.42 от Регламент CLP,

Изтегли - Информация, относно включване на нови 20 вещества в кандидат-списъка за разрешаване по Регламент REACH и публикуването на списък с класификация и етикетиране на вещества в изпълнение на изискванията на чл.42 от Регламент CLP


Предоставяне на информация за полибромирани дифенил етери (PBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина и деривати (PFOS)

Изтегли - ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ относно новите индустриални УОЗ химикали – полибромирани дифенил етери (РBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните соли и перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOS-F)
Изтегли - В Ъ П Р О С Н И К за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE): (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер) в различни приложения
Изтегли - В Ъ П Р О С Н И К за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS) в различни приложения


2013 - Година за регистрация на вещества по Регламент REACH

2013 - Година за регистрация на вещества по Регламент REACH


Изтегли - Банер "REACH 2013"
Изтегли - Списък на вещества със заличени предварителни регистрации


Наредба за съхранение на ОХВ

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Потребители по веригата - ИЛБ и сценарии на експозиция

Ръководство за подаване на заявления за Разрешаване по REACHНовини ОХВ
 

                      Новини:

Европейската агенция по химикали (ECHA) ще публикува допълнителна информация за регистрираните химични вещества  

От м. ноември 2012 г. ECHA ще публикува допълнителна информация от регистрационните досиета в изпълнение на решение от 2011 г. и чл. 119 (2) г) на Регламент REACH. В тази връзка, регистрантите могат да отправят искане за конфиденциалност на информацията, която ще се публикува, актуализирайки досиетата си до 31 октомври 2012 г. Допълнителната за публикуване информация ще включва наименованието на регистранта, регистрационния номер на веществото, както и други елементи, които се съдържат в информационните листове за безопасност (ИЛБ). Компаниите, които желаят да изискат конфиденциалност, трябва да актуализират досиетата си, като обосноват искането. На всички регистранти силно се препоръчва да преразгледат досиетата си и да ползват актуализираната версия на IUCLID 5.4, включително приложението, с помощта на което се определят данните, които ще се публикуват. Приложението може да се изтегли от уебстраницата на IUCLID и е безплатно за инсталиране. Освен това, на регистрантите се препоръчва да попълнят новия раздел в IUCLID относно оценката за PBT/vPvB на тяхното вещество, която информация също ще бъде публикувана. Информация от регистрациите на вещества, нотифицирани по Директива 67/548/ЕИО също ще се публикува. Във връзка с това, ECHA публикува документ с въпроси и отговори за оповестяването на информация от ИЛБ и искане за конфиденциалност, както и относно нотифицирани по Директива 67/548/ЕИО вещества.

Допълнителна информация и насоки относно допълнителното публикуване на информация, ще намерите на страницата на ECHA: http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/acde6540-cfbc-420c-b0cf-0b58485c7da9 .

 

Срокове за извършване на същинска регистрация

Сроковете за извършване на същинската регистрация са разделени по тонажни групи и категория на опасност. Преходните периоди важат само ако е направена предварителна регистрация и веществото отговаря на определението за въведено вещество по член 3(20) на REACH.

I-ва група: 31 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 000 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007г.;
  • вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;
  • вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.
 II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на:
  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 100 до 1 000 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;
III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на:
  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 1 до 100 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.; 

 

 

Над 3.1 милиона нотификации за 24 592 вещества подадени до 3 януари в Европейската Агенция по химикали. Повече ...

Приключи периодът за регистрация на вещества, произведени / внесени в количества ≥ 1000 т/г; канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството ≥ 1 т/г и вещества, класифицирани като R 50-53 ≥100 т/г. Повече информация относно статистиката за подадените регистрационни досиета можете да намерите в нашия Бюлетин.

REACH-IT системата ще работи между Коледа и Нова Година за CLP нотифициране.

Европейска Агенция по химикали публикува пет нови ръководства и нов наръчник за създаване на алтернативно наименование.

Комитетът по оценка на риска към ECHA прие становища за хармонизирана класификация на две нови вещества.

Осем нови вещества в кандидат списъка за разрешаване.

Мрежата на REACH&CLP информационните бюра  на страните-членки на ЕС актуализира документите:                   - Най-често задавани въпроси за CLP като добави нови 24 двойки въпроси и отговори и
- Най-често задавани въпроси за REACH като добави 14 нови двойки. Бе публикуван и документът Технически въпроси и отговори за нотификация по CLP.

Веществата, публикувани в Таблица 3.1 и Таблица 3.2 на Приложение VI на Регламент за класификация, етикетиране и опаковане (CLP) вече с превод на български език. На страницата на Съвместния изследователски център към ЕК (JRC) можете да намерите търсачка на веществата с хармонизирана класификация, която работи с всички официални езици на ЕС. На този адрес можете да изтеглите и целия списък на веществата от Приложение VI на български език.

 

На интернет страницата на IUCLID бе публикуван Калкулатор на таксите, съгласно Регламент EC/340/2008 за таксите. Вече е достъпна Помощ /Help/ на български език, както и приставката за разпространение /Dissemination plugin/, която показва каква информация от регистрационното досие ще бъде обществено достъпна в интернет /чл. 119 от REACH/. Нови версии на инструментите за техническа проверка за пълнота (TCC tool),  за създаване на доклад за безопасност на химичното вещество (CSR tool) и за запитвания (Query tool) също са достъпни на сайта на IUCLID.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати” бе приет от ХLI Народно събрание юли тази година и бе обнародван в „Държавен вестник“ бр. 63 на 13 август. Консолидирана версия текста на Закона можете да намерите тук.

Публикувано е ново ръководство "Как се докладва идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH". В него се обяснява как се структурира в IUCLID 5 информацията за идентичност на веществото и се предоставят илюстрирани инструкции „стъпка по стъпка“ как да се попълнят секции 1.1 и 1.2 в IUCLID 5 за специфични видове вещества. Повече информация

 

Форумът за обмен на информация относно прилагането публикува резултатите oт своя първи проект REACH-EN-FORCE 1и оповестява плановете си за неговото продължаване, както и за следващи инспекции. Започва работа и в посока прилагане на Регламент CLP.

ECHA уточнява понятието междинни продукти: Страните членки уведомиха Европейската Агенция по химикали и Европейската Комисия за позицията на индустрията относно междинните продукти, за които изглежда има противоречиви определения в текста на Регламента и в Ръководството.  Повече информация

 

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).Регламент CLP

Ръководства за регламент CLP

 

 

Информация, относно регламент CLP : http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/CLP/clp%20index.page

 

 


Изтегли - Важна информация за базирани в ЕС¹ потребители на химикали надолу по веригата
Изтегли - Важна информация за базирани в ЕС¹ вносители на химикали
Изтегли - Важна информация за предприятията, които търгуват с химикали в страните от ЕС/ЕИП
Изтегли - REACH и CLP 2010: Ключовагодина за регистриране и уведомяване за химични вещества Действайте сега!
Изтегли - Уводно ръководство относно CLP


ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗНОС И ВНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Изтегли - ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗНОС И ВНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ
Изтегли - ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ - Уведомление за износ
Изтегли - ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО към Регламент (ЕО) № 304/2003 на Европейския Парламент и Съвета относно износа и вноса на опасни химични вещества и препарати


Регистър на издадените Разрешителни за експлоатация

Изтегли - Регистър на издадените Разрешителни за експлоатация


Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006г.(REACH)

Указания за провеждане на контролна дейност

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Нов сайт за детергенти


Изтегли - Таблици по приложение 1 от указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006г.(REACH)


Бюлетин REACH

Бюлетин на Националното информационно бюро:

2010 

 

брой 3  Юни/Юли

В броя:

Софтуер:ECHA публикува приставката за разпространение на данни /Dissemination plugin/;

     Помощ /Help/ за IUCLID 5 на български език;

     Нови версии на инструментите за техическа проверка за пълнота, за създаване на ДБХВ (CSRl) и за запитвания.

Ръководства:

Ново ръководство – Как се докладва идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH

Уебинар "Попълване на регистрационно досие от регистранти членове на съвместно подаване" и Практическо ръководство № 9 "Как да направим регистрация като член на съвместно подаване".

Мораториум върху публикуването на десет ръководства

ECHA уточнява понятието междинни продукти 

Ограничаване: ECHA събира информация за първите две предложения за ограничаване по REACH - олово в бижута и диметилфумарат в стоки

Разрешаване: Европейската Агенция по химикали включи осем вещества, предизвикващи сериозно безпокойство, в кандидат - списъка за Разрешаване

Прилагане: Форумът публикува резултатите oт своя първи проект и оповестява следващи инспекции 

Класификация: Комитетът по оценка на риска прие становища относно хармонизираната класификация на четири химични вещества - галиев арсенид, THF (тетрахидрофуран), криолити, синтетични и естествени

Публикувани са “Най-често задавани въпроси за CLP”.

брой 2   Март/Април

В броя: Семинар на тема "Практически насоки за изготвяне и подаване на регистрационно досие"

Европейската Агенция по химикали публикува 6 практически Ръководства в помощ на компаниите

Препоръки към водещите регистранти в помощ на подаването на досиета

Акриламидът включен в кандидат-списъка с вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Потребителите по веригата могат да проверят веществата, които компаниите възнамеряват да регистрират през 2010 г. 

брой 1   Януари/Февруари

В броя: Промени в страницата на МОСВ „Химични вещества”;

Информационното бюро разширява своята дейност;

HelpNet – европейска мрежа на информационните бюра;

Важни крайни срокове;

Нова версия IUCLID 5.2 и REACH-IT;

Хармонизирана класификация на нови три вещества;

14 вещества, предизвикващи сериозно безпокойство - кандидати за разрешаване;

Семинар на относно Регламент CLP; Уебинар за регистранти, членове в съвместно подаване

 

Бюлетин на Националното информационно бюро:

2009

Ноември

брой 1 Започна обществено обсъждане за хармонизирана класификация на две вещества - хексабромоциклододекан и криолит

брой 2  Европейската Агенция по химикали организира семинари за попълване на регистрационни досиета

Октомври

брой 1 Актуализиране на информацията за регистрация на нотифицирнаи вещества

Септември

брой 1 Основни разлики между предишното законодателство за класифициране и етикетиране (Директива за опасните вещества 67/548/ЕЕС и
Директива за опасните препарати 1999/45/ЕЕС) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

брой 2 Нови ръководства за класификация и етикетиране и процедура по обществено обсъждане, стартирана от Европейската агенция по химикали

брой 3 новоНови 15 кандидат вещества за процедурата по разрешаване на Регламент REACH

Август

брой 1 Статистика за процедурата по предварителна регистрация

брой 2  Задължения на компаниите, които сменят име, юридическо лице или закупуват активи

Юли

брой 1 Комитетът за оценка на риска прие своето първо становище

брой 2 Европейската Агенция по химикали публикува нови съкратени версии на ръководства

Юни

брой 1 Среща на заинтересованите страни в Хелзинки

брой 2 Първите вещества, предизвикващи сериозно безпокойство – една крачка по-близо до засилен контрол

Май

брой 1 Започна първият координиран проект по прилагане - REACH-EN-FORCE-1

брой 2 Как да формираме форум за обмен на данни /SIEF/

Април

брой 1 Европейската агенция по химикали публикува актуализиран списък с веществата, на които е направена предварителна регистрация

Март

брой 1 Повече информация относно CLP Регламента

брой 2 Последни новини: Ръководство за IUCLID 5 на български; съобщаване на рисковете; QSAR модели.

Февруари

брой 1 Нов регламент за класифициране и етикетиране на вещества и препарати (CLP)

брой 2 Допълнителна информация за pre-SIEF и SIEF

брой 3 Информационен лист за безопасност


Януари

брой 1  Стартира се обществено обсъждане за включване на опасни вещества в процедурата по разрешаване

брой 2  REACH-IT порталът бе подобрен, за да се улесни обмена на данни

брой 3 Процедура по разрешаване и свързаните с нея задължения на компаниите


Изтегли - Бюлетин 1 REACH декември 2008г.
Изтегли - Бюлетин 2 REACH декември 2008г.
Изтегли - Нов регламент за класифициране и етикетиране на вещества и препарати


Европейска Агенция по химикали - окончателен списък на веществата будещи сериозни безпокойства

Изтегли -


Представяне на REACH

Изтегли -
Изтегли -
Изтегли -


Регламент REACH
РИОСВ-Шумен започва информационна кампания във връзка с въвеждането на нова система за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали  REACH. Повече от 100 фирми от Шуменска и Търговищка област ще получат писма с подробни указания за новите изисквания, които са в сила за всички страни  от Европейския съюз на 1 юни 2007. Създава се нов европейски орган за управление на химикалите - Европейска агенция по химикали в Хелзинки. Въвеждат се нови изисквания, свързани с регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, съдържанието им в препарати и изделия, предоставянето на информация за свойствата и безопасната употреба на химикалите, предприемане на мерки за намаляване на риска и др. До 1 декември 2008 година тече срокът, в който фирмите трябва да направят предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали. След този срок съществуващи химични вещества, които нямат регистрация не могат да бъдат пуснати на пазара.Процедурите по регламента REACH ще протекат на няколко етапа и ще бъдат финализирани през 2018 г. Подробна информация се предоставя от предоставя национално информационно бюро чрез електронна поща reachhelpdesk@moew.government.bg. Освен това на интернет-страницата на МОСВ е поместен интерактивен въпросник, с помощта на който дружествата могат да установят дали попадат в обхвата на системата REACH.
Изтегли - Предложение за регламент на комисията за изменение на приложения IV и V на REACH
Изтегли - Последни указания до компаниите, имащи въпроси по прилагане на Регламент 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
Изтегли - подобрения в REACH - IT
Изтегли - Най- често задавани въпроси и отговори за REACH
Изтегли - Инвентаризационен списък на химични вещества за 2008 - 2009 гВсички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri